Rezerwat leśny (16,8 ha) znajduje się na terenie Nadleśnictwa Szubin. Jego północną granicę stanowi Kanał Notecki. Ochroną prawną objęto w nim fragment naturalnego lasu liściastego, w którego drzewostanie licznie występuje lipa szerokolistna (przez Polskę przebiega północna granica jej występowania). Na terenie rezerwatu występuje także łęg olszowo-jesionowy oraz odmiana grądu niskiego. W runie można zobaczyć gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko i bluszcz pospolity. Jest tutaj także stanowisko bardzo rzadkiego i chronionego gatunku – czosnku niedźwiedziego.